Djurby sätesgård

Korfattad historik åren 1774-1918 baserad på handlingar som ingår i gårdens arkiv och som jag fått via Christina Lundin i Enköping.

Så här ser Djurby gård ut i dag. Bilderna är tagna den 20 maj 2004. De gröna husen var en gång flyglar. Huvudbyggnaden stod där flaggstången står i dag. Tyvärr blev den lågornas rov redan i slutet av 1700-talet och byggdes inte upp igen.

“Djurby Säterie Rusthåll om 2 Mantal  och 1 Mantal skatte Rusthåll, med augments ränta af Fiskviks hemmanet jemte underliggande torp, samt Krono Skatte hemmanet Diurby 1 Mantal, belägna uti Upland, Trögds Härad och Litslena Soken”

Detta var beteckningen på Djurby egendom i det första dokument som finns bevarat i gårdsarkivet, nämligen en köpehandling av år 1774. Detta år, den 14 mars, köpte hovsekreteraren Pehr Rydman egendomen på offentlig auktion som hölls av riksbanken. Tidigare ägare var assesorskan fru Ebba E Torstenson och hennes son Johan S Hedengran. Ebba Torstenson med son gjorde troligen konkurs och för täckandet av skulder fick banken sälja Djurby egendom på auktion till högstbjudande.

Inropssumman var 74.550 Dalar kopparmynt. För att få ett begrepp om denna summas storlek kan nämnas, att en vanlig bondgård av “normal storlek” kunde vid denna tid inneha yttre o. inre inventarier (möbler, djur, redskap, kläder m.m.) för ett värde av omkring 500 Daler. En god häst kostade 40 Daler, en ko 20.

Endast två veckor efter inropet skrev Pehr Rydman ett testamente där han överlät Djurby egendom på sina bröder Johan, Daniel, Isac och Carl Rydman. En gemensam skrivelse från tre av bröderna ger sedan Isac Rydman äganderätten till Djurby. Den 21 februari 1776 lämnade Trögds Häradsrätt lagfart till “Grosehandlaren Isac Rydman”.

År 1796 gjorde Isac Rydman ett egendomsbyte. Han bytte till sig Långtora Säteri och Djurby säteri övergår i sekreteraren Michael Graaners ägo, som alltså lämnar sin egendom i Långtora i utbyte.

Graaner fick lagfart beviljad på Djurby den 21 mars 1797. Av befintliga handlingar förstår man att det var en hel del både praktiska och ekonomiska mellanhavanden som måste regleras i samband med bytet. Olika värden på säterierna, besådda och osådda åkrar, pågående skogsavverkning m.m.

En Camrer Torstensson, f.1731, står på 1750-talet nämnd under Granebergs säteri. (Litslena husförhör 1719-52 Al:1) Några år därefter står nämnt “Fru Assesorskan Hedengran, f.1701 och hennes son “Hr Secretairen Hedengran, f.1777. Släktskapet är väl troligast, att assesorskan Hedengran hade två söner, “Camrer Torstensson” och “Secr.Hedengran”, i två olika giften. Alltså hade - åtminstone några år före 1774 -troligen Graneberg och Djurby samma ägare.

Litslena medeltida kyrka som spelar en roll i förfädernas historia.

Riksbanken Stockholm 14 mars 1774

Inköp av Djurby på auktion. Säljare Riksbanken som övertagit pga skuldfodran på tidigare ägare Ebba Elisabeth Torstensson och hennes son Johan Samuel Hedengran.

Köpare Pehr Rydman. Köpesumma 74.550 Daler kopparmynt

Wij samtelige wid Riksens Ständers Banque förordnade Commisarier, giöra wetterligit; at sedan Stadsmäklaren Gustaf Tham Ericson, på Banquens Auction den 25 october 1769 inropat 109/135 delar eller 4/5 delar och 1/135 del uti Djurby Säterie Rusthåll om 2 Mant:l och uti Diurby Skatte Rusthåll om 1 mtl, med augments räntan af Fiskviks hemmanet jemte underliggande torp, samt uti Krono skatte hemmanet Diurby 1 mtl; belägna uti Upland, Trögds Härad och Litslena Soken, hwilka ägendommar Fru Assesorskan Ebba Elisabeth Torstensson och hennes Son Conducteuren Johan Samuel Hedengran för upptagna penningalån 1 Banquen pantsatt, och bemte: Tham detta sitt inrop å Gråsshandlaren David Müller öfwerdragit; så hafwa wij efter Müllers sedermera giorde ansökning at till dess Borgenärers förnöjande få afstå all sin ägendon, uppå dess  Creditorers Curatorers anhållan om dessa för ännu återstående lån uti Banquen häftade Fastigheters försälgande, blifwlt föranlåna, at låta them i sådant afseende uppbiuda, wärdera och anslå.

Och althenstund Hofwesecreteraren ädel och Högaktad Herr Pehr Rydmans under påstående Auction i Banquen den 9de sistlidn. Februarii förnämde ägendomen inropat för Siuttjofyra Tusende Femhundrade femtjo daler koppmnt, hwilken Auctions skilling kiöparen på det sätt godtgiordt och betalt, at sedan han uti Banquen insatt 17.558 dal. 30 öre och såsom nytt Banco lån å dessa ägendomar fått behålla 14.900 dal: samma mynt, thärigenom Banquen för thes fordran i hufwudsak och ränta 16973 d 24 öre samt giorde omnkostningar 485 R. göra tillsammans 17458 D 30 öre berörde mynt, fått sin förnöjelse, har Lagmannen Högädle Herr Magnus Johan Lund enligit qvitto af den 25te nästline Februarii, med de uti concursen förednade Curatorers därtill lämnade bifall, däraf uppburit 15000 R, i afräkning på dess i desse Ägendomar (?) Banquen intecknade fordran uti Capital 35000 D Koppmt, täraf resten 20.000 D samma mynt, hos kiöparen fått blifwa innestående, hwarjemte bem:te Hof Seereterare upptadt bem:te Curatorers den 23 sidstl. Februarii uthändigade qvitto på 650 D nuwarande mynt, med bifall theeljes, at thet öfriga af kiöpeskillingen 21441 D 2 öre smt, må beräknas Herr Hof Secreteraren tillgodo, i afräkning på dess egen i dessa ägendomar Intecknade fordrarn uti Capital 24000 D ofwanemda mynt; Förthenskull och emedan inropet å föregående sätt behörigen fullgiordt blifwit, samt i förmåga af Hans Kongl. Majt:s wår Allernådigste Konungs Ratificerade Riksens Ständers Beslut, Resolution och Banco ordningar hafwa wij welat Transportera och öfwerdraga, som wij ock, i kraft af detta wårt öppna Bref, Transportera och öfwerdraga till Hofsecreteraren Rydman förenämde Fastigheten, att nyttja och bruka, som all annan dess Lag- och wälfångna Egendom: Försäkrandes wij å Banquens wägnar, at för detta kiöp wilja efter Lag Hemul stånda, till så stor Summa, som Banquen uppburit och förberördt är.

Föröfrigt och som desse ägendomar före Auction äre behörigen uppbudna och Lagståndna; alltså begäres tienst= ock (?) wänligen, det wille wederbörande domhafwande å embetets wägnar och till följe af Högstberörde Resolutioner och Förordningar Hof Secreteraren Rydman skiöta och faste därpå meddela.

Till yttermera wisso, hafwa wij detta med wåre egenhändige underskrifter bekrefftadt, som skiedde i Stockholm den 14 Martij Ett Tusende Siu Hundrade Siuttjo Fyra.

Stierncrantz, F.Silverstolpe, E.J.Lund, G.Schagerström, Gust. Reuterholm, I.Y.Lundeberg, J.Bollerman, I.Lundroth., P. Klint