Lagfartsprotokoll 164 år 1919

Härensås 6:6 Bergunda församling. Mellersta Värends domsaga AII:1 paragraf 164 1919-04-15. 1919 den 15 april. (Köpesumma 12.000 kr Taxeringsvärde 11.000 kr)

 

Under anhållan om lagfart inlämnar CA Lindström i Härensås till Domstolen ett så lydande köpebref.

Till herr C A Lindström och hans hustru Charlotta Elisabet från Hofmansgård, Tävelsås socken, upplåter och försäljer jag Jonas Karlsson mitt i Bergunda socken Kinnevalds härad belägna hemman ett halft (1/2) förmedlat till 3/8 mantal Härensås Södregård mot en överenskommen köpesumma af Tolftusen (12.000), som betalas på så sätt att köparen övertager och ansvarar för intecknad skuld till Smålands Hypoteksförening i Växjö ett belopp af Fyratusenetthundrasextioen (4161) kronor och 92 öre jämte ränta därå, samt betalar återstående köpesumma sjutusenåttahundratrettioåtta (7838) kronor och 8 öre kontant.

Förestående köpesumma Tolftusen (12.000) kronor är denna dag behörigen likviderad och ofvannämnda fatighet mig afhänd samt bemälda makar C. A. Lindström och hans hustru Charlotta Elisabet tillegnad, med allt vad till samma fastighet hörer och lagligen tillvinnas kan att af köparen tillträdas den 14 mars 1919 med hus jord och skog och att såsom deras välfångna egendom egas och besittas.

Växjö den 11 oktober 1918

Johan Karlsson säljare

C.A. Lindström. Charlotta E Lindström köpare

På en gång närvarande vittnen: G P Eriksson Portier Växjö. Adolf Persson Vaktmästare Växjö

Härjämte företes ett af Kinnevalds Häradsrätt den 1 oktober 1907 för Jonas Karlsson utfärdat lagfartsbevis å 3/8 mt Härensås Södergården. Med anledning af vad sålunda i ärendet förekommit meddelar Häradsrätten lagfart å tre åttondels mantal Härensås Södergården, registreringsnummer 6, i Bergunda socken, hvilken hemmansdel C.A. Lindström och hans hustru Charlotta Elisabet Lindström enligt köpebref den 11 oktober 1918 för tolftusen kronor köpt af Jonas Karlsson.