Personal Record

Erik Elis Eliasson

Father:Axel Teodor Eliasson (1888 - 1942)
Mother:Benny Viktoria Persson (1886 - 1954)

Born:10.05.1911 Kalmar, (H).
Dead:24.12.1997 Halmstad, Martin Luther, (N).

Marriage with Agda Viktoria Elmqvist (1905 - 1956)

Marriage:26.12.1938.